?

Log in

No account? Create an account
Look for the girl with the sun in her eyes..
..and she's gone.
 
21st-Dec-2012 05:00 am(no subject)
barcelona; abi's hips don't lie


Ինչքան էլ սո՜ւր սիրտս խոցեն արյունաքամ վերքերը մեր -
Էլի՛ ես որբ ու արնավառ իմ Հայաստան - յա՛րն եմ սիրում։
This page was loaded Nov 21st 2019, 4:13 pm GMT.